Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

a. opdrachtgever: opdrachtgever, klant, koper, degene met wie d’Oranges een overeenkomst sluit;

b. d’Oranges, opdrachtnemer, verkoper, KvK-nummer 27179442, te Wateringen;

c. overmacht: een niet aan d’Oranges toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, brute force attacks, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme files, extreem weer, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van d’Oranges kan worden gevergd;

d. schriftelijk(e): per e-mail naar d’Oranges

2. Basisafspraken

a. d’Oranges voert overeenkomsten zelfstandig uit, naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar zo zorgvuldig en deskundig mogelijk en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van opdrachtgever.

b. Snoek publiceert de prijzen en overige informatie rondom producten en diensten op de website www.doranges.nl  en offreert desgewenst een globale inschatting van de overige kosten en planning. Daarbij genoemde levertijden zijn altijd indicatief en nimmer fataal.

c. Snoek kan niet worden gehouden aan verschrijvingen in offertes en/of aan te laat geaccepteerde offertes.

d. Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

e. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag d’Oranges de tarieven tussendoor verhogen op grond van het CBS-indexcijfer zakelijke dienstverlening of een schriftelijk aantoonbare kostenstijging.

f. d’Oranges mag naar eigen inzicht derden voor een dienst inschakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden accepteren. d’Oranges staat in voor de kwaliteit van deze derden.

g. Opdrachtgever verschaft d’Oranges tijdig, juiste en voldoende informatie voor de opdracht.

h. Geringe afwijkingen tussen het geoffreerde en het geleverde, die de gebruikswaarde niet of nauwelijks beïnvloeden, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding en/of schadevergoeding.

3. Vertrouwelijke informatie

a. d’Oranges gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, en verstrekt deze alleen aan derden indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

b. d’Oranges publiceert op haar website, www.doranges.nl , een aparte privacyverklaring.

c. d’Oranges verkoopt de persoons- en/of bedrijfsgegevens van klanten niet aan derden, maar mag, voor reclamedoeleinden wel aan opdrachten refereren, mits daarbij geen persoonsgegevens worden geopenbaard.

4. Koop, opdracht, levering

a. Een klant kan van d’Oranges een reeds vervaardigd product kopen of aan d’Oranges een opdracht geven tot het ontwerpen, bedrukken en/of vervaardigen van een product.

b. Bij een koop komen de klant en d’Oranges vooraf schriftelijk een prijs overeen, inclusief belastingen.

c. Bij een opdracht komen de klant en d’Oranges schriftelijk de randvoorwaarden of eindresultaat, levertijd, maximale of minimale omvang) van de opdracht overeen.

d. Binnen de afgesproken randvoorwaarden van een opdracht heeft d’Oranges alle vrijheid (kleur, materiaal, compositie) om een product naar eigen inzicht te vervaardigen.

e. De voorwaarden van een levering en/of verzending zijn conform de voorwaarden van het verzendende partij, zoals PostNl, DHL etc..

f. Kleuren op de site geven een indicatieve kleur. Het logo wordt geborduurd en kan afwijken van de site. 

5. Bedenktijd

Bij koop op afstand, via de webshop van d’Oranges, geldt geen bedenktijd of herroepingsrecht omdat een klant een zakelijke relatie betreft en het product altijd op maat of verzoek van de klant wordt gemaakt.

6. Intellectuele eigendom

d’Oranges heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door toedoen van d’Oranges ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het gebruiksrecht van opgeleverde werken.

7. Aansprakelijkheid

a. Wordt d’Oranges in rechte aansprakelijk gehouden, is de vergoeding beperkt tot de directe schade (dus geen indirecte schade als gevolgschade of gederfde winst).

b. De aansprakelijkheid van d’Oranges is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van d’Oranges. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat d’Oranges en d’Oranges voor de lopende opdracht zijn overeengekomen.

c. d’Oranges is niet aansprakelijk voor schade die een product aan een klant of derde toebrengt, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door d’Oranges.

d. d’Oranges is niet aansprakelijk voor schade door overmacht. Als d’Oranges ten gevolge van overmacht niet (tijdig) kan leveren, betaalt d’Oranges vooruitbetaalde gelden terug, met aftrek van gemaakte kosten.

e. d’Oranges is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

f. In geval van tijdelijke overmacht komt d’Oranges de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

g. Opdrachtgever en d’Oranges kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.

h. Opdrachtgever vrijwaart d’Oranges tegen aanspraken van en jegens derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove nalatigheid door d’Oranges. 

8. Derden

a. Het staat d’Oranges vrij om als opdrachtgever derden in te schakelen om het afgesproken product te ontwerpen, vervaardigen en/of leveren.

b. Als een klant een derde inschakelt voor een opdracht, ophalen of levering van een product, dan is de klant aansprakelijk voor deze derde.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door d’Oranges geleverde zaken blijven (intellectueel) eigendom van d’Oranges totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met d’Oranges gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10. Betaling

a. De klant betaalt d’Oranges vooruit, bij koop.

b. Als een klant niet op tijd betaalt, brengt d’Oranges minimaal 15% extra buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00, in rekening bij de klant. Daarna en daarnaast eventuele gerechtelijke kosten.

c. D’Oranges kan van de klant gehele of gedeeltelijke betaling vooraf vragen.

11. Klachten en geschillen

a. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan d’Oranges te worden gemeld, anders wordt opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard.

b. Opdrachtgever dient d’Oranges een voldoende tijd en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.

c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

d. Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, zijn artikel 2 lid a en lid i van toepassing.

e. d’Oranges valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Translate »